Sayı : 2018-011
Tarih : 12.03.2018

KONU:“7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA MUHTELİF KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI”
7099 sayılı YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN, 10 Mart 2018 tarih 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Bu Kanun ile yapılan düzenlemelerde öne çıkan hususlar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.
✓ 15 Mart 2018 tarihinden itibaren kuruluş aşamasında fiziki ortamda tutulacak defterler, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin sadece şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilecektir.

✓ Kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemleri, 492 sayılı Harçlar Kanununda yazılı harçlardan istisna edilmiştir.

✓ Belediye Gelirleri Kanunu’na eklenen ve “Altyapı kazı izni harcı “başlığını taşıyan Mükerrer 79 uncu maddede belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde umumi hizmet alanlarında yapılacak kazı işlemleri için belediyelerce verilecek altyapı kazı izninin, altyapı kazı izni harcına tabi olacağı belirtilmiştir.

✓ Limited şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulamasının kaldırılması ve şirket sözleşmesinin ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması yönünde düzenleme yapılmıştır.

✓ Kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin isimlerinin, imzalarının ve bu yetkiye dayanan kararların kooperatif yönetim kurulu tarafından ticaret siciline verilmeden önce aranan noter tasdiki şartı kaldırılmıştır.

Yapılan bu değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.
✓ Vergi Usul Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, Türk Ticaret Kanunun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişikliğe paralel olarak anonim ve limited şirketler ile kooperatifler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluşta açılış onaylarının ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre anonim ve limited şirketler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluştaki açılış onaylarının yalnızca ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmesi sağlanmıştır. Kuruluş aşamasında noterlerin tasdik yetkisi kaldırılmıştır. (md.2)

✓ Kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemleri, 492 sayılı Harçlar Kanununda yazılı harçlardan istisna edilmiştir. (md.3)

✓ 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle ana sözleşmesinin ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanması ve ilgili Bakanlığa faaliyet konuları itibarıyla kooperatifleri sınıflandırma, çalışma bölgeleri oluşturma, kooperatif kuruluşu için asgari ortak sayısından az olmamak üzere ortak sayısı ve kooperatif kurulmasına yönelik diğer şartlar ile usul ve esasları belirleme konusunda yetkisi verilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. (md.7)

✓ Kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin isimlerinin, imzalarının ve bu yetkiye dayanan kararların kooperatif yönetim kurulu tarafından ticaret siciline verilmeden önce aranan noter tasdiki şartı kaldırılmıştır. (md.8)

✓ Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin muhasebe usulleri ve mecburî olarak tutacakları defterler hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır. (md.9) Önceki düzenlemede tutacaklar defterler konusunda Ticaret Bakanlığının yetkisi bulunmaktaydı.

✓ Belediye Gelirleri Kanunu’na eklenen Mükerrer 79 uncu madde ile altyapı kazı işlemlerinde belediyeden kazı izin belgesi alınması, başvuru taleplerinin ne kadar sürede sonuçlandırılacağı, belge karşılığında alınacak harç oranı ve hesaplanması ve izinsiz kazı yapanlara uygulanacak idari para cezası konusunda düzenleme yapılmıştır. (md.10)

✓ Şirket kuruluş aşamasında ticaret sicil memurlukları tarafından şirket kuruluş dilekçesi bildirim formunun Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi ve böylece işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılmadan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tescil edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Şirketlerin kuruluşunun ticaret sicil memurluklarına bildirilmesi halinde ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyecektir. (md. 18)

✓ Şirket kuruluş işlemlerindeki sürecin kısaltılması amacıyla, şirket kuruluş aşamasında sigortalı çalıştırılması durumunda oluşturulacak şirket kaydının Sosyal Güvenlik Kurumuna gidilmeksizin elektronik olarak oluşturulması yönünde düzenleme yapılmıştır. (md. 19)

✓ Türk Ticaret Kanunu’nun 40’ncı maddesinde yapılan değişiklikle şirket kuruluş işlemlerinde verilecek imza beyanının herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. (md. 21)

✓ Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılarak anonim ve limited şirketler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluşta açılış onaylarının sadece ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirileceği belirtilmiştir. (md.22)

✓ Şirketlerde, organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilciye ilişkin uygulamada yaşanan sorunların önüne geçilmesi amacıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 428 inci, 430 uncu ve 431 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kapsamda anonim şirketlerde, organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci belirlenmesine ilişkin hükümlerin uygulamada küçük ölçekli anonim şirketlere ek külfet getirmesi nedeniyle bu zorunluluk kaldırılmıştır. (md.23)

✓ Limited şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulamasının kaldırılması ve şirket sözleşmesinin ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması yönünde düzenleme yapılmıştır. (md. 24)

✓ Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmi beşinin tescilden önce ödenmesi zorunluluğu limited şirketler bakımından kaldırılmıştır. (md. 25)

✓ Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların imzalarının “ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin” huzurunda imzalandığı tarihi izleyen otuz gün içinde, şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilecektir. Düzenleme ile şirket sözleşmesinin tamamı ile kurucuların imzalarının noterce onaylanması zorunluluğu kaldırılmıştır. (md. 26)

✓ Gümrük işlemleri çerçevesinde alınan tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masraflar için azami sınır uygulamasına geçilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. (md. 12)

✓ Kamu kurum ve kuruluşları, kredi kuruluşları, bankalar, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile tarım kredi kooperatiflerince açılmış veya açılacak tüm borç ve kredilere karşılık teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde, taraflarınca imzalanan kredi veya borç sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde tapuya tescil olunacaktır. (md.1) Yargı mercileri ile yetkili kurum ve kuruluşların taleplerine istinaden tapu müdürlüklerince tescili sağlanan işlemler, ilgili mercilerce doğrudan elektronik ortamda tescil, terkin veya tadil edilerek gerçekleştirilebilecektir. (md.20)

✓ Yasanın Şirket kuruluş aşamasındaki bildirimlere ilişkin hususları düzenleyen 2 nci, 24 üncü, 25 inci ve 26 ncı maddelerinin 15/3/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. (md.34)

Söz konusu KANUN metni ile değişikliklere dair TURMOB tarafından hazırlanan Karşılaştırmalı Tablo ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,

Denk Danışmanlık & Yeminli Mali Müşavirlik
Adres : Ceyhun Atıf Kansu Cad Bayraktar Center A Blok No: 35
Balgat / ANKARA
Tel: (312) 473 43 04-05
Fax: (312) 473 43 78

http://www.denkymm.com.tr

**Belirtilen konu ile ilgili ek bilgi gerektiğinde 0 312 473 43 04 no’lu telefonumuzdan Yeminli Mali Müşavirliğimizi arayabilir ve/veya www.denkymm.com.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.