Sayı : 2016-10
Tarih : 08.09.2016

KONU: “Ar-Ge ve Tasarım Personeli ile Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Kararlar Yayımlandı”

11 Ağustos 2016 tarihli ve 29798 sayılı Resmi Gazete’de Ar-Ge ve tasarım personeli ile tasarım faaliyeti alanlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları yayımlandı.

1) Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetleri Gelir Vergisi Stopajı Kapsamına Alındı.
Bilindiği üzere 6676 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesi ile AR-GE, tasarım ve yazılım personelinin Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin gelir vergisi stopajı kapsamında değerlendirilmesine yönelik Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiş idi.
Bu Karar ile Bakanlar Kurulu kendisine verilen yetkiyi kullanarak, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerin Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda;
• Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla,
merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin %100’nün gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesi kararlaştırmıştır.
a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları.
b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar.
c) Saha araştırması.
ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler.
d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler.

Yine aynı Kararla;
5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde veya 4691 sayılı Kanun kapsamında kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin;
• Yüksek lisans yapanlar için 1,5 yılı,
• Doktora yapanlar için 2 yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere (aylık ders saati kadar) ilişkin ücretlerin %100’ü,
Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirileceği kararlaştırılmıştır.
Bu Karar 1 Eylül 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
Söz konusu Karar 2016/9091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıdır.
2. Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısı 15 Olarak Belirlendi.
Bilindiği üzere 6676 sayılı Kanun’un 29 uncu maddesi ile 5746 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesine eklenen altıncı fıkrayla Bakanlar Kurulu, Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli en az Ar-Ge personeli sayısını sektörler itibarıyla farklılaştırmaya ve 30 olarak belirlenmiş personel sayısını 15’e düşürmeye yetkili kılınmış idi.
Bu Karar ile Bakanlar Kurulu kendisine verilen yetkiyi kullanarak, 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 15 olarak belirlenmiştir. Söz konusu sayı, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin istatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)’na göre aşağıda belirtilen sınıflarda yer alan sektörler için 30 olarak uygulanacaktır..
a) C – İmalat başlığı altında yer alan:
29 – Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı bölümü altındaki tüm sınıflar
30 – Diğer ulaşım araçlarının imalatı bölümü altındaki aşağıdaki sınıflar
30.30 – Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgi makinelerin imalatı 30.40 – Askeri savaş araçlarının imalatı 30.91 – Motosiklet imalatı
30.99 – Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı
Bu Karar 11 Ağustos 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Karar 2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıdır.

3) Tasarım Faaliyeti Alanları Belirlenmiştir.
Bu Karar ile Bakanlar Kurulu kendisine verilen yetkiyi kullanarak; Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)’na göre aşağıda belirtilen alanlarda, katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü tasarım faaliyeti olarak belirlemiştir.
a) J – Bilgi ve iletişim başlığı altında yer alan:
59.11 – Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programlan Yapım Faaliyetleri
59.12 – Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programlan Çekim Sonrası Faaliyetleri
b) M – Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler başlığı altında yer alan: 74.10 – Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri (74.10.03 hariç)
c) R – Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor başlığı altında yer alan: 90.02 – Gösteri Sanatlarım Destekleyici Faaliyetler
Bu Karar 11 Ağustos 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

KONU: “Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar Yayımlandı”
10 Ağustos 2016 Tarihli ve 29797 Sayılı Resmî Gazete’de 2016/9092 sayılı “Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar” yayımlandı.
Bilindiği üzere, 6676 sayılı Kanun’un 28 inci maddesi ile 5746 sayılı Kanun’un İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişikle, Bakanlar Kurulunca belirlenecek kriterlere haiz;
• Ar-Ge merkezlerinde yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde 50’sine kadarı,
• Tasarım merkezlerinde yapılan tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde 50’sine kadarı
indirim konusu yapılabileceği yönünde düzenleme yapılmış idi.

Bu Karar ile Bakanlar Kurulu, ilave destek sağlanacak Ar-Ge ve tasarım merkezlerine ilişkin aşağıdaki kriterleri belirlemiştir.
Buna göre, aşağıda belirtilen göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az %20 artış sağlayan Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’si 31/12/2023 tarihine kadar, Kurumlar Vergisi Kanunun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılacaktır.
a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı.
b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı.
c) Uluslararası destekli proje sayısı.
ç) Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.
d) Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.
e) Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.
Söz konusu Karar 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıdır.
Saygılarımızla,