Sayı : 2018-015
Tarih : 05.04.2018

KONU:“ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN 7104 SAYILI KANUN’UN KDV KANUNU VE DİĞER VERGİ KANUNLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ. ”

7104 Sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 6 Nisan 2018 Tarihli ve 30383 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

- 31.12.2018 tarihi itibarıyla birikmiş olan devreden KDV tutarları ve 01.01.2019 tarihinden itibaren indirim yoluyla giderilemeyen ve gelecek dönemlere devreden KDV’lerin iadesine ilişkin düzenlemeler, Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında Kanun metninden çıkarılmıştır.
- Grup şirketlerine aralarında en az % 50 oranında iştirak ilişkisi bulunmak şartıyla KDV açısından grup mükellefiyeti tesis edilebilmesi imkânı tanıyan hüküm Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında Kanun metninden çıkarılmıştır.
- Tüm belgeler tamamlandıktan sonra 3 ay içerisinde gerçekleştirilmeyen KDV iadelerinde faiz ödenmesine ilişkin düzenleme Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında Kanun metninden çıkarılmıştır.
- İndirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkân sağlanmıştır. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.
- Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimler KDV kanunu açısından ihracat teslimi kapsamına alınmıştır. Ayrıca ÖTV Kanunu’na ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların bu mağaza ve depolara teslimi de ÖTV istisnası kapsamına alınmıştır. 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
- Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri ile hurda ve atık mahiyetinde olan konfeksiyon kırpıntıları kısmi istisna kapsamına alınmıştır. 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir
- İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartı getirilmiştir. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.
- KDV iade incelemeleri için inceleme süresi 3 ay olarak belirlenmiştir. Zorunlu hallerde ve sadece ilgili birim tarafından bu süre 2 ay daha uzatılabilecektir. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.
- Maliye Bakanlığına; serbest muhasebeci mali müşavirlere beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükellefler ile sınırlı olarak KDV Kanunu kapsamında yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirilmesi yetkisi verilmiştir. 6 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
- Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamı için gelir vergisi istisnası getirilmiştir. Ancak söz konusu plakaların devrine ilişkin işlemlerde alım satım bedeli üzerinden binde 30 oranında harç ödenecektir. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 6 Nisan 2018 tarihinden önce elden çıkarılan plakalarla ilgili vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecektir.

1- KANUN TASARISINDA YER ALIP DA MECLİS GÖRÜŞMELERİ SIRASINDA ÇIKARILAN (İPTAL EDİLEN) DÜZENLEMELER:
Genel Kurul’da Tasarı metninden çıkarılan düzenlemeler
1. Devreden KDV’lerin iadesi (Tasarı Metninden Çıkarılmıştır)
Gerek 31.12.2018 tarihi itibarıyla birikmiş olan devreden KDV tutarları gerekse de 01.01.2019 tarihinden itibaren indirim yoluyla giderilemeyen ve gelecek dönemlere devreden KDV’lerin iadesine ilişkin düzenlemeler, Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında Tasarı metninden çıkarılmıştır. Bu kapsamda 6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 sayılı Kanun’da söz konusu KDV’lerin iadesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
2. Grup KDV mükellefiyeti (Tasarı Metninden Çıkarılmıştır)
Tasarı’da grup şirketlerine aralarında en az % 50 oranında iştirak ilişkisi bulunmak şartıyla katma değer vergisi açısından grup mükellefiyeti tesis edilebilmesi konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmesi öngörülmekteydi. Bu konuya ilişkin düzenlemeler Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında Tasarı metninden çıkarılmıştır. Bu kapsamda 6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 sayılı Kanun’da grup KDV mükellefiyetine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
3. KDV iadesindeki gecikmelerde faiz uygulaması (Tasarı Metninden Çıkarılmıştır)
Tasarı’da iadesi gereken KDV’nin, iadeye ilişkin tamamlanması gereken tüm bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi halinde, bu tutarlara, üç aylık sürenin sonundan itibaren düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için tecil faizi oranında faiz ödeneceğine ilişkin düzenleme bulunmaktaydı. Bu düzenleme Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında Tasarı metninden çıkarılmıştır. Bu kapsamda 6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 sayılı Kanun’da KDV iadelerindeki gecikmeler dolayısıyla Devletin faiz ödemesine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.
2) 7104 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER
Yasalaşan düzenlemeler
1. İndirimli orana tabi işlemlerde sonradan ortaya çıkan giderler ve iskontolar (Md. 8)
KDV Kanunu’nun “Vergi İndirimi” başlıklı 29. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle; indirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan giderler veya yapılan iskontolar dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin iade edilebilmesi imkanı getirilmiştir.Bu hüküm Kanun’un yayım tarihinde (6 Nisan 2018) yürürlüğe girmiştir.
2. Vergi indiriminde takvim yılı uygulaması (Md. 8)
KDV Kanunu’nun “Vergi İndirimi”ni düzenleyen 29. maddesinin (3) numaralı fıkrasında; mükelleflerin kendilerine düzenlenen belgelerdeki KDV’yi, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği takvim yılını aşmamak şartıyla belgeleri defterlere kaydettikleri dönemde indirebileceklerine ilişkin düzenleme yer almaktadır.
7104 sayılı Kanun’la bu fıkrada yapılan değişiklikle; indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkân sağlanmıştır.Bu hüküm 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.
3. Değersiz alacaklara ilişkin KDV (Md. 8 ve 9)
KDV Kanunu’nun “Vergi İndirimi” başlıklı 29. maddesine eklenen (4) numaralı fıkra uyarınca; Vergi Usul Kanunu’nun 322. maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecektir.
Ancak Vergi Usul Kanununun 323. maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir.
Diğer taraftan Plan ve Bütçe Komisyonunda KDV Kanunu’nun “İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi” başlıklı 30. maddesine (e) bendinin eklenmesi öngörülmüştü. Genel Kurul’da da kabul edilen bu yeni bent uyarınca Vergi Usul Kanunu’nun 322. maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen KDV’ler indirim konusu yapılamayacaktır. Bu KDV’lerin daha önceden indirilmiş olması durumunda ise alıcı tarafından indirim iptali işleminin yapılması gerekmektedir.
Bu hüküm 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.
4. Arsa karşılığı inşaat işlerinde teslim (Md. 1)
KDV Kanunu’nun “Teslim” başlıklı 2. maddesinin (5) numaralı fıkrasına eklenen cümleyle; arsa karşılığı inşaat işlerinde, arsa sahibi tarafından müteahhide yapılan teslimin, arsanın tamamı yerine müteahhide kalacak konut veya işyerlerine isabet eden arsa payı itibarıyla gerçekleştiğini, müteahhit tarafından yapılan işlemin de arsa payına karşılık, konut veya işyeri teslimi olduğunu öngören yeni bir uygulamaya geçilmektedir.Söz konusu düzenleme 6 Nisan 2018 tarihinden sonra yapılan teslimlere uygulanmak üzere yayım tarihinde (6 Nisan 2018) yürürlüğe girmiştir.
5. Müzayede mahallerinde yapılan satışlarda mükellef (Md. 2)
KDV Kanunu’nun “Mükellef” başlıklı 8. maddesine eklenen bent uyarınca, müzayede mahallerinde yapılan satışlarda, bu satışları yapanlar (icra daireleri, mahkeme satış memurlukları vb.) katma değer vergisi mükellefi olarak sayılmıştır.Söz konusu düzenleme Kanun’un yayım tarihinde (6 Nisan 2018) yürürlüğe girmiştir
6. Fazla ve yersiz ödenen KDV’nin iadesi (Md. 2)
KDV Kanunu’nun “Mükellef” başlıklı 8. maddesinde yapılan değişiklikle; fazla veya yersiz ödenen KDV’nin iade edilebilmesi için, alıcı ve satıcı tarafından beyanların düzeltilmesinin ve fazla veya yersiz hesaplanan verginin satıcı tarafından alıcıya geri verilmesinin şart olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.Kanun’un yayım tarihinde (6 Nisan 2018) yürürlüğe girmiştir.
7. Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimlerde KDV ve ÖTV istisnası (Md. 3, 24)
KDV Kanunu’nun “İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler” başlıklı 12. maddesine eklenen hükümle; Gümrük Kanunu’nun 95. maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimler ihracat teslimi kapsamına alınmıştır.
Ayrıca ÖTV Kanunu’nun “İhracat istisnası” başlıklı 5. maddesinde yapılan değişiklikle; Kanun’a ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların, Gümrük Kanunu’nun 95. maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi ÖTV’den istisna edilmiştir.
Diğer taraftan ihraç edilen veya söz konusu gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslim edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV’nin ihracatçıya veya gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına mal teslim edenlere iade edileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Usul ve esasları belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı’na verilmiştir.
Bu düzenlemeler, Kanun’un yayımını izleyen ikinci aybaşında (1 Haziran 2018) yürürlüğe girecektir.
8. Kısmi istisna kapsamındaki bazı teslim ve hizmetlerde KDV indirimi (Md. 9)
KDV Kanunu’nun “İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi” başlıklı 30. maddesine eklenen parantez içi hükümle; aşağıda yer verilen kısmi istisna kapsamındaki teslim ve hizmet ifalarına ilişkin yüklenilen KDV’lerin indirimine imkan tanınmıştır. Ancak söz konusu istisna işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim konusu yapılan vergiler indirim yoluyla giderilemediği takdirde iade konusu yapılamayacaktır.
a. KDV Kanunu’nun 17. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan;
- Özel okul, üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri,
- Öğrenci yurtları tarafından verilen bedelsiz verilen yurt hizmetleri,
- Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları,
- Kanun’un 17. maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları,
- Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi,
b. KDV Kanunu’nun 17. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan; yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve yardım kurumlarına, Kanun’un 17. maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler,
c. KDV Kanunu’nun 17. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (d) bendinde yer alan; tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimler,
d. KDV Kanunu’nun 17. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (ı) bendinde yer alan; serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri,
e. KDV Kanunu’nun 17. maddesinin (4) numaralı fıkrasına eklenen (ö) bendinde yer alan; gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri.
Yukarıdaki düzenlemeler 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.
9. Zayi olan mallarda KDV indirimi (Md. 9
KDV Kanunu’nun “İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi” başlıklı 30. maddesin 1. fıkrasının (c) bendinde; deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisinin indirilemeyeceğine ilişkin düzenleme bulunmaktadır.
7104 sayılı Kanun ile söz konusu bende eklenen parantez içi hükümle; faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen KDV’nin tamamı ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen KDV’nin kullanılan süreye isabet eden kısmının indirilmesine imkan tanınmıştır.
Kanun’un yayım tarihinde (6 Nisan 2018) yürürlüğe girmiştir.
10. Transfer fiyatlandırmasında KDV indirimi (Md 9)
Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisinin yanı sıra Türkiye’deki işlemler nedeniyle satıcıya ödenen ve satıcı tarafından da ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen katma değer vergisinin alıcı tarafından indirilmesine imkan tanınmıştır.
Bu hüküm yayım tarihinde (6 Nisan 2018) yürürlüğe girmiştir.
11. Kısmi istisna kapsamına alınan işlem ve teslimler (Md. 5)
KDV Kanunu’nun 17. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (c) bendinde, adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemlerinin kısmi istisna kapsamına alındığına ilişkin hüküm eklenmiştir. Ayrıca aynı maddenin (g) bendinde değişiklik yapılarak, hurda ve atık mahiyetinde olan konfeksiyon kırpıntılarının teslimi de kısmi istisna kapsamına alınmıştır.
Kanun’un yayımını izleyen ikinci aybaşında (1 Haziran 2018) yürürlüğe girecektir.
12. KDV iade taleplerinde süre sınırı (Md. 10)
KDV Kanunu’nun 32. maddesinin (1) numaralı fıkrasına; iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla iade edilebileceğine ilişkin hüküm eklenmiştir. Böylelikle KDV iadesinin talep edilebileceği süre Kanun’da açıkça belirlenmiş olmaktadır.
Bu hüküm 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.
13. KDV iadelerinde inceleme süresi (Md. 19)
Vergi Usul Kanunu’nun 140. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde inceleme süreleri belirlenmiştir. Buna göre tam incelemede 1 yıl, sınırlı incelemede ise 6 ay içerisinde incelemenin bitirilmesi esastır.
7104 sayılı Kanun ile bu bende KDV iade incelemeleri için de inceleme süresi eklenmiş ve bu süre 3 ay olarak belirlenmiştir. 3 ay içerisinde incelemenin bitirilememiş olması durumunda ek süre talep edilebilecektir. Bu talep vergi incelemesine yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından değerlendirilecek ve 2 ayı ve geçmemek üzere ek süre verilebilecektir.
Bu hüküm 1 Ocak 2019 tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin yapılacak incelemelere uygulanmak üzere 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.
14. Hasılat esaslı vergilendirme (Md. 12)
KDV Kanunu’nun mülga 38. maddesi “Hasılat esaslı vergilendirme” başlığıyla yeniden düzenlenmiştir. Madde ile küçük ölçekli mükellefiyetlerle ilgili “hasılat esaslı vergileme” müessesesi ihdas edilmiştir.
Düzenlemeye göre; ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Bakanlar Kurulunca belirlenen sektör ve meslek gruplarında yer alanlar, talep etmeleri halinde KDV dahil hasılatlarının belirli bir oranını, indirim KDV tutarını dikkate almadan beyan ederek ödeyebileceklerdir. Uygulanacak KDV oranı, en yüksek oranı geçmemek şartıyla Bakanlar Kurulunca belirlenecektir.Bu düzenleme ile küçük ölçekli mükelleflerle ilgili işlemler basitleştirilerek sisteme uymalarının kolaylaştırılması amaçlanmıştır.
Bu usulü seçen mükellefler, kazançlarının tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen KDV ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisini işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları KDV’yi gelir olarak dikkate alacaklardır. Hasılat esaslı vergileme usulünü seçen mükellefler iki yılı geçmedikçe bu usulden dönemezler.Bu hüküm 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.
15. Oyun yazılımlarına KDV istisnası (Md. 14)
KDV Kanunu’nun geçici 20. maddesinde yapılan değişiklikle; teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımları da KDV istisnası kapsamına alınmıştır.
Ayrıca, söz konusu madde kapsamında katma değer vergisinden istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan tanınmaktadır.
Bu düzenlemeler 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.
16. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere KDV iade raporu düzenleme yetkisi (Md. 23 ve 20)
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na “Serbest muhasebeci mali müşavirlere rapor düzenlettirme yetkisi ve sorumluluk” başlıklı 8/A maddesi eklenmiştir.
Bu madde ile Maliye Bakanlığı’na; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere (SMMM), beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükelleflerle sınırlı olmak kaydıyla;
- KDV Kanunu kapsamında yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirme,
- Bu kapsamda rapor düzenleyecek serbest muhasebeci mali müşavirlerde aranacak nitelik ve şartlar ile rapor düzenlenebilecek iade türlerini ve azami iade tutarlarını tespit etme,
- Rapor düzenleme yetkisini, belirleyeceği usul ve esaslara göre yapılan eğitimlere katılma ve başarılı olma şartına bağlama,
- Uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirleme,
konularında yetki verilmiştir.
SMMM’ler iadeye ilişkin düzenledikleri raporların doğru olmasından sorumludurlar. Düzenledikleri raporun doğru olmaması halinde, rapor kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır.
7104 sayılı Kanun’un 20. maddesiyle ise Vergi Usul Kanunu’nun “Defter ve Belgelerle Diğer Kayıtların İbraz Mecburiyeti” başlıklı 256. maddesinde yukarıdaki değişikliğe koşut olarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Söz konusu düzenlemeler Kanun’un yayım tarihinde (6 Nisan 2018) yürürlüğe girmiştir.
17. Taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait plakaların devrine ilişkin hükümler (Md. 15, 21 ve 18)
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesinde yapılan değişiklikle; taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamının, plakaların elde tutulma süresi gibi herhangi bir şart aranmaksızın gelir vergisinden istisna tutulması sağlanmaktadır.
Diğer taraftan Harçlar Kanunu’na bağlı (2) sayılı tarifeye eklenen yeni bir paragraf uyarınca, söz konusu plakaların devrine ilişkin işlemlerde alım satım bedeli üzerinden, herhangi bir üst sınır dikkate alınmaksızın binde 30 (% 3) oranında harç ödenecektir.
7104 sayılı Kanun’un 18. maddesiyle ise GVK’ya bir geçici madde eklenerek, Kanun’un yayım tarihinden önce yapılan ticari plaka satışlarına ilişkin af niteliğinde bir uygulama getirilmektedir.Buna göre taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ait ticari plakaların, 6 Nisan 2018 tarihinden önce elden çıkarılmasından doğan kazanç ve işlemlerle ilgili olarak vergi incelemeleri veya takdir işlemlerine istinaden herhangi bir vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecek, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecektir. Tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek ama tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.Bu hükümler Kanun’un yayım tarihinde (6 Nisan 2018) yürürlüğe girmiştir.
18. Diğer düzenlemeler
a. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler tam istisna kapsamına alınmıştır. (Md. 4)
b. Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri tam istisna kapsamına alınmıştır. İstisna hükmü bu kişilere yukarıdaki hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetler (konaklama, ulaşım, yemek gibi) için geçerli değildir. (Md. 4)
c. İlgili Kanunları çerçevesinde Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri tam istisna kapsamına alınmıştır.
İstisna kapsamında alınan makine ve teçhizatın teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren 3 yıl içerisinde Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması halinde zamanında alınmayan vergi alıcıdan vergi ziyaı cezası uygulanmak uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacaktır. (Md. 4)
d. İkinci el kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle uğraşan mükelleflerin mükellef olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında alınanlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların teslimi özel matrah uygulaması kapsamına alınmıştır. (Md. 6)
Yukarıdaki düzenlemeler Kanun’un yayımını izleyen ikinci aybaşında (1 Haziran 2018) yürürlüğe girecektir.
e. Arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin, Vergi Usul Kanunu’nun 267. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki “Maliyet bedeli esası”na göre belirlenen tutarı esas alınacaktır. (Md. 7)
Bu hüküm Kanun’un yayım tarihinden sonra yapılan teslimlere uygulanmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Vergi Usul Kanunu’nun 267. maddesinde maliyet bedeli esası; “Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli eder.” şeklinde tanımlanmaktadır.
f. Maliye Bakanlığı’na, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin ödeme zamanını, beyannamenin verildiği ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar uzatma yetkisi verilmiştir. (Md 13)
1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.
g. Maliye Bakanlığı’na, süresi içerisinde iadesi talep edilmeyen ve indirim yoluyla giderilmek üzere sonraki dönemlere devrolunan katma değer vergisinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak yazılmasına imkân verme konusunda yetki verilmiştir. (Md. 11)Bu hüküm Kanun’un yayım tarihinde (6 Nisan 2018) yürürlüğe girmiştir.
Saygılarımızla,

Ramazan AYDIN –
S.M.Mali Müşavir/SPK Bağımsız Denetçi

Denk Danışmanlık & Yeminli Mali Müşavirlik
Adres : Ceyhun Atıf Kansu Cad Bayraktar Center A Blok No: 35
Balgat / ANKARA
Mobil : 0 532 642 20 15
Tel: (312) 473 43 04-05
Fax: (312) 473 43 78
E-posta: aydin.ramazan@denkymm.com.tr

http://www.denkymm.com.tr

**Belirtilen konu ile ilgili ek bilgi gerektiğinde 0 312 473 43 04 no’lu telefonumuzdan Yeminli Mali Müşavirliğimizi arayabilir ve/veya www.denkymm.com.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.