Mükelleflerin defter ve belgeleri inceleme elemanları tarafından tam, sınırlı veya karşıt incelemeye alındığında incelemenin, vergi kanunları ile mükelleflerin kendilerine tanınmış olan haklarının inceleme elemanı nezdinde rapor yazılmadan önce dikkate alınmasını sağlayarak mükelleflerin çıkarlarının en üst seviyede gözetilecek şekilde sonuçlandırılmasını sağlamaktır.

Öte yandan Yeminli Mali Müşavirliğimiz ile Tam Tasdik sözleşmesi bulunmayan firmaların, her zaman vergi incelemesine hazırlıklı olmaları ve yapılacak olan olası vergi incelemelerinde olumsuz bir durum ile karşılaşmamaları bakımından aşağıdaki hizmletler de en üst kalitede verilmektedir;

1- Tüm muhasebe ve her türlü vergi işlemleri konusunda sürekli ve süreksiz danışmanlık, Mali müşavirlik ve mali istişare hizmetleri,

2- Kanun ve uygulama değişikliklerinin devamlı olarak bildirilmesi ve görüş verilmesi, Muhasebe uygulama ve esasları konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi,

3- Maliyet muhasebesi sistemlerinin kurulması ve belge formatlarının oluşturulması,

4- Dönemsel olarak mali tabloların oluşturularak raporlanması,

5-Teşvik uygulamaları ile ilgili danışmanlıklar,

6- Yıllık beyannamelerin hazırlanması,

7- Gümrük vergisi ile ilgili danışmanlıklar,

8- Serbest Bölge uygulamaları,

9- Kambiyo Mevzuatı uygulamaları,

10- Ar-Ge Teşvikleri ile ilgili işlemler

11-Mevzuat gereğince yaptırılacak tüm tasdik işlemleri,

12- Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlıklar,

 13-Uluslararası vergi anlaşmalarına ilişkin danışmanlıklar,

14-Vergi avantajları ve bölgesel vergi teşvikleri, vergi planlaması,

15-Her türlü işletmelerin muhasebe organizasyonu,

16-İşletme mali tablo analizleri,

17-Muhasebe kadrosunun tespiti ve gerektiğinde yeni eleman seçimi ile ilgili hizmetler,

18-Yabancı Sermaye, Teşvik, Avrupa Topluluğu, Kambiyo, Serbest Bölge uygulamaları konularında danışmanlık.

19-Ayrıca Vergi Dairesi Başkanlığı ve Vergi Dairelerindeki Vergi Hatalarından kaynaklanan tüm sorunların çözülmesi,