Tasdik ve Denetim Hizmetleri gerçek veya tüzel kişilerin veya bunları teşebbüs ve işletmelerin tasdik kapsamına giren konularını, denetleme ilke ve standartları ile Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri göz önüne alınarak mevzuat hükümlerine uygunluk yönünden incelenmesinin yapılmasıdır.

Bu baglamda süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi yapan mükelleflerin mali tabloları ile bu mali tablolar esas alınarak verilecek beyannamelerin doğruluğunun saptanması, tasdik kapsamına giren konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespit edilerek rapora bağlanmasıdır. Bu raporlar esas alınarak mükelleflere kanunlardan kaynaklanan bir takım vergisel avantajlar sağlanmaktadır. Bu nedenle yeminli mali müşavirliğimizde mevzuatın öngördüğü tam tasdik ve diğer tasdik hizmetleri verilmektedir.